Design a site like this with WordPress.com
เริ่มได้

ความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี


ท่านอาจารย์มั่นท่านทำหน้าที่ของท่านอยู่เป็นประจำ เพราะฉอ่านเพิ่มเติม “ความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

ดู “10 คนที่มีอวัยวะบางส่วนที่ยาวและใหญ่..(ไม่น่าเชื่อ!)” ใน YouTube


พรหมเทพเทวาเทวธิตาและผู้ปฏิบัติมาแนะนำตักเตือน


พิจารณาธรรม วันพุธที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เวลา ๐๕.๓๔ น. อ่านเพิ่มเติม “พรหมเทพเทวาเทวธิตาและผู้ปฏิบัติมาแนะนำตักเตือน”

สุญญตสมาธิ


คือ การตั้งใจมั่นกับความว่าง มีอนัตตาความว่างเป็นอารมณ์อ่านเพิ่มเติม “สุญญตสมาธิ”

ืกายสังขาร-จิตสังขาร


นัมสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะจังหวัดนครพนม ครูบาอาจารยอ่านเพิ่มเติม “ืกายสังขาร-จิตสังขาร”

ความจริง ชีวิตมนุษย์เกิดดับตลอดเวลา


ภวังคจิต หมายถึง จิตที่รักษาภพ ทำให้ชีวิตนี้ยังไม่ขาดจาอ่านเพิ่มเติม “ความจริง ชีวิตมนุษย์เกิดดับตลอดเวลา”

ยึดไตรลักษณ์เป็นทางเดินของจิต


พระพุทธเจ้าและพระสาวกผู้เป็นแบบฉบับของทั้งทางโลกและทางธอ่านเพิ่มเติม “ยึดไตรลักษณ์เป็นทางเดินของจิต”

กายกับใจ เป็นเพียงรูปกับนาม


ฝ่าเท้ากระทบพื้น #ความแข็งเป็นธาตุดิน #ตึงเป็นธาตุลม ไหอ่านเพิ่มเติม “กายกับใจ เป็นเพียงรูปกับนาม”