Design a site like this with WordPress.com
เริ่มได้

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา


สายปฏิบัติธรรม สัมมาสัมพุทธะ ปัจฉิมาสัมพุทธะ : ทาง แห่ง พุทธะ

ธรรมะ พระธรรม / ธรรมะมีอยู่ทุกที่ ไม่มีชนชั้น / กิจของสงฆ์ / ก้าวแรกของการออกจากวัฏสงสาร / กายและจิตเป็นแก้วสารพัดนึก / การขอพร / การเดินทางสายกลาง / การเอาชนะกิเลสตัณหา / ความยุติธรรม / จิตอิสระ / จิตกับความคิดปรุงแต่ง / จริงไม่มี มีไม่จริง / ใจ คืออะไร / ดวงแก้วดวงธรรม(พลังพุทธบารมี) / พลังทิพย์ / ธรรมะอยู่ที่ไหน / สิ่งที่ต้องเรียนรู้  / ผู้มีศีล ผู้ขาดศีล /ผู้มีธรรม ผู้รู้ธรรม /  ผู้มีสมาธิ / ผู้มีปัญญาอย่างแท้จริง / พิจารณาร่างกายและการดับกิเลส / ความทุกข์จากการเกิด / ผู้รู้แต่ไม่รู้ / ผู้มีบารมี  / ทานบารมี / ศีลบารมี / เนกขัมมบารมี / ปัญญาบารมี /วิริยะบารมี /  ขันติบารมี / สัจจะบารมี / อธิษฐานบารมี /  เมตตาบารมี / อุเบกขาบารมี / ภิกษุณี / ระดับความรู้ในทางธรรม / ไม่ยึดติดในสิ่งที่รู้ / สิ่งใดที่ไม่รู้ไม่ใช่ไม่มี / หลักธรรม / ไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่าง / สัญญาทาส / สีขาวกับสีดำ / สร้างพระอรหันต์ในตน / สมาธิทำให้เกิดปัญญาอย่างไร / สวดมนต์ไปเพื่ออะไร / เรือสายพระนิพพาน / ปล่อยวางกับปล่อยปละละเลย / หลงหรือไม่ / อธิษฐานบารมีกับการร้องขอ / ความสุข ทุกข์ ในวัฏสงสาร / ความคิดเห็นต่างจะวางจิตยังไง /ผู้สำเร็จในธรรม / ดวงตาเห็นธรรม / สิ่งใดที่ไม่รู้ไม่ใช่ไม่มี / ยึดติดในสิ่งที่รู้ /อานิสงส์การแผ่เมตตา / ผู้ลิขิตดวงชะตาชีวิต / รู้ให้แจ้งในกฎของเกมส์ / ความยึดติด / เหตุที่ดีทำให้พบกับสิ่งที่ดี/ รู้ตัวตน รู้หนทาง / บุญเก่าต่อบุญใหม่ / บารมีเต็ม / การกราบไหว้เทพเทวดาผีบรรพบุรุษ / คอมเมนต์อันตราย / มนุษย์เกิดมาทำไม / ผู้มีบุญเกิดมาพร้อมความสำเร็จ / ท่านคือผู้โชคดี / ยึดติดในพระคัมภีร์ / พลังจิต / หลักสูตรเร่งรัดเข้าสู่พระนิพพาน / ความสงบที่แท้จริง อยู่ที่ตรงไหน /วิธีสลายตัวตน / สิ่งใดที่เป็นของเรา / กรรมที่ติเตียนเพ่งโทษสายธรรมอื่น / ไม่เคยทำทานจะไปนิพพานได้ไหม / จิตนี้เป็นใคร / กายนี้มีแต่เรา / กำลังใจอยู่ที่ไหน / ผู้รู้ตื่น / น้ำชาถ้วยหนึ่ง / สิ่งใดที่เป็นของเรา / ปล่อยวางให้ปล่อยแบบไหน / ใจ คืออะไร /ฝึกให้จิตเป็นทิพย์ / นักรบในทางธรรม / ทำบุญทำทานแบบไม่มีตัวทอน / เมื่ออยู่ใกล้ธรรม / วางจิตใจเมื่อกายเจ็บป่วย / ประตูทางออกจากวัฏสงสาร / ไม่ชอบเสียงของผู้แสดงธรรม / การฟังธรรมให้เพราะ / ผู้ที่ละทิฐิ อัตตาตัวตน / สอนคนที่หลงดีอย่างไร / เหตุของการมีปัญหา / ชัยชนะเหนือความทุกข์ / เงามาร / เป็นพระอรหันต์หรือยัง / กฎของธรรมดา*** โอวาทธรรม พระอริยเจ้า***/ สื่อธรรม Camouflage /

มุมมองเดสก์ท็อป การตั้งค่า ไซต์ของฉัน

ขับเคลื่อนโดย Google Sites

Published by Phon aotphim

introtopoetry, everydayinspiration

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: